Аб зацвярджэннi Дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусi" на 2011 — 2015 гады

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2010 N 1905

Cтр. 1


                            ЗАЦВЕРДЖАНА
                            Пастанова
                            Савета Мiнiстраў
                            Рэспублiкi Беларусь
                            26.12.2010 N 1905
───────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────
          │ Паказчыкi рэалiзацыi │  Адзiнка   │    Значэнне паказчыка па гадах
   Задачы    │    задачы    │  вымярэння  ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
          │           │  паказчыка  │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
───────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
1. Ахова      павелiчэнне колькасцi    штук     175   175   200   200    250
гiсторыка-     матэрыяльных аб'ектаў
культурнай     i нематэрыяльных
спадчыны      праяўленняў творчасцi
          чалавека, якiм
          нададзены статус
          гiсторыка-культурнай
          каштоўнасцi (на 1000
          аб'ектаў да
          2015 года, у
          2010 годзе такiх
          аб'ектаў - 4911)
          колькасць аб'ектаў      -"-      6    5    15    12    9
          гiсторыка-культурнай
          спадчыны, на якiх
          праводзяцца
          рэстаўрацыйна-
          аднаўленчыя работы
          (у 2010 годзе такiх
          аб'ектаў - 4)
2. Забеспячэнне   павелiчэнне аб'ёму    працэнтаў    1    1    1    1     1
захаванасцi     Музейнага фонду
Музейнага фонду   Рэспублiкi Беларусь
Рэспублiкi     (на 5 працэнтаў да
Беларусь i     2015 года, у
агульнадаступнасцi 2010 годзе гэты аб'ём
музейных прадметаў складаў 2,8 млн.
          адзiнак)
          павелiчэнне колькасцi    -"-      2    2    2    2     2
          музейных прадметаў,
          якiя выкарыстоўваюцца
          для паказу шырокай
          публiцы (на
          10 працэнтаў да
          2015 года, у
          2010 годзе такiх
          прадметаў - 220 тыс.
          адзiнак)
          павелiчэнне колькасцi    -"-      2    2    2    2     2
          наведванняў музеяў
          (на 10 працэнтаў да
          2015 года, у
          2010 годзе -
          4 млн. наведванняў)
3. Забеспячэнне   павелiчэнне паказчыка    -"-      5    5    5    5    5
свабоднага i    абнаўлення фондаў (да
роўнага доступу   5 працэнтаў у год; у
да iнфармацыйных  2010 годзе - 4,2
рэсурсаў i     працэнта, агульны
бiблiятэчных    аб'ём фонду - 58184
фондаў для розных  тыс. экзэмпляраў)
груп насельнiцтва
          павелiчэнне колькасцi тыс. наведванняў 253,0  255,4  258,0  260,6  263,2
          наведванняў
          бiблiятэк, у тым лiку
          аддаленых
          карыстальнiкаў (на 5
          працэнтаў да 2015
          года, у 2010 годзе -
          25300
          тыс. наведванняў)
          поўная          колькасць   2000   1760   1740   1880   2100
          камп'ютарызацыя     камп'ютараў
          бiблiятэк з
          падключэннем да сеткi
          Iнтэрнэт i        колькасць    520   500   490   510   530
          арганiзацыяй       бiблiятэк,
          электроннай пошты з  падключаных да
          улiкам абнаўлення   сеткi Iнтэрнэт
          камп'ютарнага парку
          (20 працэнтаў у год,
          у 2010 годзе - 3584    колькасць    540   515   514   530   550
          камп'ютары, 1100    бiблiятэк, якiя
          бiблiятэк падключаны    маюць
          да сеткi Iнтэрнэт,    электронную
          1011 бiблiятэк маюць    пошту
          электронную пошту)
          колькасць          штук      32    25    25    30    35
          рэканструяваных i
          адрамантаваных
          будынкаў цэнтральных
          гарадскiх i раённых
          бiблiятэк (147 - да
          2015 года)
4. Развiццё     павелiчэнне колькасцi   працэнтаў    3    3    3    3    3
прафесiйнага    канцэртаў, спектакляў
мастацтва      (на 15 працэнтаў да
          2015 года, у
          2010 годзе -
          17070 мерапрыемстваў)
          павелiчэнне колькасцi    -"-      4    4    4    4    4
          наведванняў канцэртаў,
          спектакляў (на 20
          працэнтаў да
          2015 года, у 2010
          годзе -
          3,6 млн. наведванняў)
5. Падтрымка    павелiчэнне колькасцi    -"-      4    4    4    4    4
айчынных      наведванняў кiна-,
вытворцаў      вiдэасеансаў (на
фiльмаў       20 працэнтаў да 2015
(прадзюсараў) i   года, у 2010 годзе -
развiццё      14,8 млн. наведванняў)
кiнематаграфii
          вяртанне сродкаў       -"-      30    30    30    30    30
          рэспублiканскага
          бюджэту, накiраваных
          на вытворчасць
          кожнага мастацкага
          фiльма, на працягу
          2 гадоў з моманту
          яго стварэння
          павелiчэнне колькасцi    штук      4    10    10    10    10
          глядзельных залаў,
          абсталяваных гукавымi
          сiстэмамi "Долбi-
          стэрэа" цi ўстаноўкамi
          лiчбавага кiнапаказу
          (не менш за 10 у год,
          пачынаючы з 2012 года)
6. Падтрымка i   павелiчэнне колькасцi   працэнтаў  1, у тым 1, у тым 1, у тым 1, у тым 1, у тым
развiццё народнай  клубных фармiраванняў         лiку для лiку для лiку для лiку для лiку для
творчасцi      (на 5 працэнтаў да           дзяцей - дзяцей - дзяцей - дзяцей - дзяцей -
          2015 года, у тым лiку          0,5   0,5   0,5   0,5   0,5
          для дзяцей (на 2,5
          працэнта да 2015 года)
          у 2010 годзе - 24698,
          для дзяцей -
          13452 клубныя
          фармiраваннi)
          павелiчэнне колькасцi    -"-      1    1    1    1    1
          аматарскiх калектываў
          мастацкай творчасцi з
          найменнямi "народны" i
          "ўзорны" (на
          5 працэнтаў да 2015
          года, у 2010 годзе -
          1473 такiя калектывы)
7. Развiццё     рост колькасцi      колькасць    550   780   800   1100   1150
сiстэмы       навучэнцаў ва      навучэнцаў
эстэтычнага     ўстановах
выхавання,     пазашкольнага
прафесiйнай     выхавання i навучання
мастацкай      ў сферы культуры (не
адукацыi,      менш
падтрымка      4,3 тыс. навучэнцаў
таленавiтай     да 2015 года, у
моладзi       2010 годзе -
          102880 навучэнцаў)
          павелiчэнне колькасцi    штук      5    3    4    4    6
          мнагапрофiльных
          устаноў пазашкольнага
          выхавання i навучання
          ў сферы культуры (на
          22 да 2015 года, у
          2010 годзе -
          280 устаноў)
          колькасць          -"-      10    6    8    10    16
          адрамантаваных
          будынкаў i збудаванняў
          устаноў адукацыi
          (50 - да 2015 года)
8. Удасканальванне колькасць канкурэнта-    -"-      2    1    2    1    3
навуковага     i аховаздольных
забеспячэння сферы аб'ектаў
культуры      iнтэлектуальнай
          уласнасцi, створаных
          па розных напрамках
          культуры i мастацтва
          (у 2010 годзе такiх
          аб'ектаў не было)
          павелiчэнне расходаў   млн. рублёў   1502,0  2653,9  1642,3  1190,4  1165,6
          на выкананне навукова-
          даследчых работ
          павелiчэнне колькасцi   колькасць    1110   1120   1130   1140   1150
          публiкацый, у якiх    дакладаў
          адлюстраваны вынiкi
          навукова-даследчых
          работ (у тым лiку
          дысертацыйных работ),
          i навуковых дакладаў
          на мiжнародных i
          айчынных форумах,
          канферэнцыях,
          сiмпозiумах (у
          2010 годзе -
          1100 такiх публiкацый,
          у тым лiку
          13 манаграфiй,
          800 дакладаў)
9. Умацаванне    правядзенне абменных  колькасць Дзён   5    5    5    5    5
iмiджу       Дзён культуры (не     культуры
нацыянальнай    менш 5 у год)
культуры ў краiне
i за мяжой     адкрыццё культурных    колькасць    -    1    1    1    1
          цэнтраў Беларусi за    цэнтраў
          мяжой (4 такiя цэнтры
          да 2015 года)
10. Удасканальванне павелiчэнне        працэнтаў    5    5    5    5    5
нарматыўнай     пазабюджэтных
прававой базы i   (уласных) даходаў
эканамiчнае     дзяржаўных арганiзацый
стымуляванне    культуры
развiцця сферы
культуры
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────
 Задачы Дзяржаўнай │      │Плануемыя аб'ёмы расходаў па гадах, тыс. рублёў
 праграмы i крынiцы │ Заказчык │           <*>
  фiнансавання  │      ├────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────
          │      │ 2011 │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015
────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
1. Ахова гiсторыка-        3205200 15580000 21421800 13650000 13380000
культурнай
спадчыны - усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры 1494400  4335000  7315600  4880000  5130000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 610800 10125000 12765200  7660000  7440000
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi   66000   50000  265000  210000  200000
            Вiцебскi  500000  500000  500000  500000  500000
            Гомельскi   -   3715000  2710000  1900000  3075000
            Гродзенскi  -   5160000  4860000  2800000  1490000
            Магiлёўскi  -     -   4075000  2250000  2175000
            Мiнскi   44800  700000  355200    -     -
 iншыя крынiцы          1100000  1120000  1341000  1110000  810000
2. Забеспячэнне          12008200 62485500 60903700 37515000 35046000
захаванасцi
Музейнага фонду
Рэспублiкi Беларусь
i
агульнадаступнасцi
музейных
прадметаў - усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры 7703100 33214400 32700000 20185000 18158000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 4305100 29271100 28203700 17330000 16888000
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi  1201500  4129500  2487800  3300000  2112000
            Вiцебскi  1655000  1930000  2138500  1698500  1768500
            Гомельскi  118100  1071000  1320000  1449000  2227000
            Гродзенскi 243000  378000  266000  366000  566000
            Магiлёўскi 575300 16750000 19712700  9823000  9448000
            Мiнскi   449800  864800  913700  278500  351500
           Мiнскi    62400  4147800  1365000  415000  415000
           гарвыканкам
3. Забеспячэнне          2065600 38664500 136832500 91303100 98881300
свабоднага i
роўнага доступу да
iнфармацыйных
рэсурсаў i
бiблiятэчных фондаў
для розных груп
насельнiцтва -
усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры  366000 17159000 103662000 66189000 73691000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 1699600 21505500 33170500 25114100 25190300
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi   541200  1676900  1187800  961900  792800
            Вiцебскi  120000  408000  243000  274000  279000
            Гомельскi  182600  6980000  7345000  7707000  7079000
            Гродзенскi 117000  132000   69000   75000   50000
            Магiлёўскi 110600 11024000 22036400 13339000 14671000
            Мiнскi   109000  618600  1153300  591200  498500
           Мiнскi    519200  666000  1136000  2166000  1820000
           гарвыканкам
4. Развiццё            3657400 15425000  9686400  9039000 10090000
прафесiйнага
мастацтва - усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры 1942500  9635000  6300000  6700000  7850000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 1714900  5790000  3386400  2339000  2240000
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi  1147600  3630000  1960400  370000  380000
            Вiцебскi  200000  400000  100000  100000  100000
            Гомельскi   -   540000  594000  653000  718000
            Гродзенскi  -   600000    -   600000  400000
            Магiлёўскi 207300  220000  242000  266000  292000
            Мiнскi   160000  400000  390000  250000  250000
           Мiнскi     -     -   100000  100000  100000
           гарвыканкам
5. Падтрымка           18908700 74461800 95143100 59137000 57955000
айчынных вытворцаў
фiльмаў
(прадзюсараў) i
развiццё
кiнематаграфii -
усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры  747800 16797800 16702000 16800000 17084000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 18160900 57664000 78441100 42337000 40871000
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi  7305600  3409000  3703400  1754000  1424000
            Вiцебскi  400000  2410000 18300000  620000  100000
            Гомельскi 2369000 10335000  8075000 13185000 13385000
            Гродзенскi 3303000  5076000  7534000  2299000  400000
            Магiлёўскi 416300 13594000 32389700 15883000 16733000
            Мiнскi   4367000  7840000  7519000  7646000  7829000
           Мiнскi     -   15000000  920000  950000  1000000
           гарвыканкам
6. Падтрымка i    аблвыканкамы 1780600  3258000  5127700  5297000  5523000
развiццё народнай
творчасцi -
мясцовыя бюджэты
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi   180000  468000  782000  507000  528000
            Вiцебскi   -     -   650000  675000  700000
            Гомельскi  206300  630000  660000  680000  700000
            Гродзенскi  -   200000  300000  1000000  1000000
            Магiлёўскi 844300  1120000  1405700  1360000  1500000
            Мiнскi   550000  840000  1130000  865000  875000
           Мiнскi     -     -   200000  210000  220000
           гарвыканкам
7. Развiццё сiстэмы        13307600 37055500 43254900 41891000 47505000
эстэтычнага
выхавання,
прафесiйнай
мастацкай адукацыi,
падтрымка
таленавiтай
моладзi - усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры 11989400 26609500 19400000 21050000 24600000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 1318200 10446000 23854900 20841000 22905000
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi    -     -   5200000  6300000  7300000
            Вiцебскi   -     -   350000  378000  408000
            Гомельскi  255100  3840000  4176000  4646000  5304000
            Гродзенскi  -     -   1000000  1500000  1500000
            Магiлёўскi 205100  3996000  9456900  3832000  4083000
            Мiнскi   858000  1010000  972000  1185000  1110000
           Мiнскi     -   1600000  2700000  3000000  3200000
           гарвыканкам
8. Удасканальванне  Мiнкультуры 1502000  2653900  1642300  1190400  1165600
навуковага
забеспячэння сферы
культуры -
рэспублiканскi
бюджэт
9. Умацаванне           19217600 42388800 27601000 28226000 29665000
iмiджу нацыянальнай
культуры ў краiне i
за мяжой - усяго
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры 9770600 20673500 11007000 11712000 12191000
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 9447000 21715300 16594000 16514000 17474000
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi   870000  1925000  1408000  1206000  1252000
            Вiцебскi  1094000  1177000  1215000  1339000  1542000
            Гомельскi  25000  785000  825000  867000  769000
            Гродзенскi 350000  2200000  187000  291000  108000
            Магiлёўскi 2337200  9156300  7756000  8500000  9288000
            Мiнскi   45000  972000  1885000  960000  1112000
           Мiнскi    4725800  5500000  3318000  3351000  3403000
           гарвыканкам
10. Удасканальванне Мiнкультуры   -     -     -     -     -
нарматыўнай
прававой базы i
эканамiчнае
стымуляванне
развiцця сферы
культуры -
рэспублiканскi
бюджэт
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Усяго па Дзяржаўнай        75652900 291973000 401613400 287248500 299210900
праграме
 у тым лiку:
 рэспублiканскi   Мiнкультуры 35515800 131078100 198728900 148706400 159869600
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты  аблвыканкамы 39037100 159774900 201543500 137432100 138531300
            у тым
            лiку:
            Брэсцкi  11311900 15288400 16994400 14608900 13988800
            Вiцебскi  3969000  6825000 23496500  5584500  5397500
            Гомельскi 3156100 27896000 25705000 31087000 33257000
            Гродзенскi 4013000 13746000 14216000  8931000  5514000
            Магiлёўскi 4696100 55860300 97074400 55253000 58190000
            Мiнскi   6583600 13245400 14318200 11775700 12026000
           Мiнскi    5307400 26913800  9739000 10192000 10158000
           гарвыканкам
 iншыя крынiцы          1100000  1120000  1341000  1110000  810000
─────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────
           │     │          │       │    Плануемыя аб'ёмы расходаў, млн. рублёў
           │ Тэрмiн │          │  Крынiцы  ├─────────┬───────────────────────────────────────────
 Назва мерапрыемства │выканання,│ Заказчык-выканаўца │ фiнансавання │     │      у тым лiку па гадах
           │  гады  │          │       │ усяго ├───────┬────────┬────────┬────────┬────────
           │     │          │       │     │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015
─────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────
                      Ахова гiсторыка-культурнай спадчыны
1. Складанне пералiку  2012 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
(пералiкаў)       2014             бюджэт               Мiнкультуры
нематэрыяльных
праяўленняў творчасцi
чалавека ў Рэспублiцы
Беларусь у
адпаведнасцi з
артыкулам 12
Канвенцыi ЮНЕСКА аб
ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны
(набыццё
абсталявання,
распрацоўка
праграмнага
забеспячэння,
стварэнне iнтэрнэт-
версii)
2. Удасканальванне   2012 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi   у межах сродкаў, прадугледжаных на ўтрыманне
сiстэмы i структуры   2014  аблвыканкамы, Мiнскi бюджэт,     Мiнкультуры, аблвыканкамаў, Мiнскага гарвыканкама
дзяржаўных органаў,       гарвыканкам     мясцовыя
якiя займаюцца аховай                 бюджэты
гiсторыка-культурнай
спадчыны ў Рэспублiцы
Беларусь (пры
неабходнасцi
распрацоўка
нарматыўных прававых
актаў, стварэнне
рэгiянальных органаў,
якiя займаюцца аховай
гiсторыка-культурнай
спадчыны, i
забеспячэнне iх
дзейнасцi, набыццё
абсталявання,
камп'ютарнай тэхнiкi
i iншае)
3. Арганiзацыя i    2011 -  Мiнкультуры,        -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
правядзенне Дзён     2015  аблвыканкамы, Мiнскi           цэнтралiзаваных мерапрыемстваў i ўтрыманне
еўрапейскай спадчыны       гарвыканкам              Мiнкультуры, аблвыканкамаў, Мiнскага гарвыканкама
i iншых
мерапрыемстваў, якiя
папулярызуюць
гiсторыка-культурныя
каштоўнасцi, удзел у
мiжнародных,
рэспублiканскiх,
рэгiянальных
канферэнцыях,
семiнарах па пытаннях
аховы гiсторыка-
культурнай спадчыны
4. Мадэрнiзацыя Банка  2012 -  Мiнкультуры, ААТ   рэспублiканскi  90,0    -   35,0   55,0   -    -
звестак аб гiсторыка-  2013  "Праектрэстаўрацыя" бюджэт
культурнай спадчыне
Рэспублiкi Беларусь,
у тым лiку:
 закупка                                        20,0   20,0
 абсталявання
 распрацоўка                                      15,0   35,0
 праграмнага
 забеспячэння i
 абслугоўванне
5. Правядзенне     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 23065,0 1494,4  4300,0  7260,6  4880,0  5130,0
рэстаўрацыйна-      2015             бюджэт
аднаўленчых работ на
34 гiсторыка-
культурных
каштоўнасцях у мэтах
iх захавання i
прыстасавання, у тым
лiку:
                 аблвыканкамы     мясцовыя    38601,0  610,8 10125,0 12765,2  7660,0  7440,0
                           бюджэты
                           iншыя крынiцы  5481,0  1100,0  1120,0  1341,0  1110,0  810,0
5.1. у Брэсцкай     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  278,0   -    -   118,0   80,0   80,0
вобласцi на       2015             бюджэт
10 аб'ектах:
                 Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  791,0  66,0   50,0  265,0  210,0  200,0
                           iншыя крынiцы  3181,0  1100,0  1120,0  341,0  210,0  410,0
 рэстаўрацыя      2012 -            iншыя крынiцы  140,0   -   70,0   70,0   -    -
 Крыжаўзвiжанскай    2013
 царквы ў
 в. Вiстычы
 Брэсцкага раёна
 кансервацыя      2013             мясцовы бюджэт  80,0    -    -    80,0   -    -
 будынка былога
 палаца ў                      iншыя крынiцы  80,0    -    -    80,0   -    -
 в. Паланэчка
 Баранавiцкага
 раёна
 кансервацыя      2012             мясцовы бюджэт  50,0    -   50,0   -    -    -
 сядзiбнага дома ў
 в. Ястрэмбель                    iншыя крынiцы  50,0    -   50,0   -    -    -
 Баранавiцкага
 раёна
 частковая       2011,             рэспублiканскi  278,0   -    -   118,0   80,0   80,0
 рэстаўрацыя i     2013 -            бюджэт
 кансервацыя брамы   2015
 i будынка ў                     мясцовы бюджэт  236,0  66,0   -   110,0   60,0   -
 складзе былога
 кляштара                      iншыя крынiцы  236,0   -    -   116,0   60,0   60,0
 картэзiянцаў у
 г. Бярозе
 кансервацыя      2015             мясцовы бюджэт  50,0    -    -    -    -    50,0
 каплiцы ў
 в. Моладава                     iншыя крынiцы  50,0    -    -    -    -    50,0
 Iванаўскага раёна
 рэстаўрацыя      2011 -            iншыя крынiцы  2100,0  1100,0  1000,0   -    -    -
 Троiцкага касцёла   2012
 ў в. Воўчын
 Камянецкага раёна
 кансервацыя      2014             мясцовы бюджэт  150,0   -    -    -   150,0   -
 фрагментаў
 палацава-паркавага                 iншыя крынiцы  150,0   -    -    -   150,0   -
 ансамбля ў
 г. Высокае
 Камянецкага раёна
 кансервацыя      2013             мясцовы бюджэт  75,0    -    -    75,0   -    -
 каплiцы ў в. Дубай
 Пiнскага раёна                   iншыя крынiцы  75,0    -    -    75,0   -    -
 рэстаўрацыя      2015             iншыя крынiцы  150,0   -    -    -    -   150,0
 Мiкалаеўскай
 царквы ў в. Вяжное
 Пружанскага раёна
 кансервацыя      2015             мясцовы бюджэт  150,0   -    -    -    -   150,0
 будынка былой
 сiнагогi ў                     iншыя крынiцы  150,0   -    -    -    -   150,0
 г. Столiне
5.2. у Вiцебскай    2011 -  Вiцебскi аблвыканкам рэспублiканскi 2500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0
вобласцi -        2015             бюджэт
рэстаўрацыя
фрэскавага роспiсу                  мясцовы бюджэт 2500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0
Спаса-Праабражэнскай
царквы ў г. Полацку
5.3. у Гомельскай    2012 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 2500,0   -    -   900,0  700,0  900,0
вобласцi на        2015             бюджэт
4 аб'ектах:
                 Гомельскi      мясцовы бюджэт 11400,0   -   3715,0  2710,0  1900,0  3075,0
                 аблвыканкам
 рэстаўрацыйна-    2012 -  Гомельскi      мясцовы бюджэт 8093,0   -   3030,0  1655,0  1400,0  2008,0
 аднаўленчыя работы   2015  аблвыканкам
 на аб'ектах
 палацава-паркавага
 ансамбля ў
 г. Гомелi
 стварэнне музея    2012               -"-     685,0   -   685,0   -    -    -
 пад адкрытым небам
 на месцы стаянкi-1
 перыяду верхняга
 палеалiту ў
 в. Юравiчы
 Калiнкавiцкага
 раёна
 рэстаўрацыя      2013 -            рэспублiканскi  400,0   -    -   200,0  200,0   -
 Пакроўскай царквы   2014             бюджэт
 ў г. Петрыкаве
                           мясцовы бюджэт  305,0   -    -   305,0   -    -
 рэстаўрацыя i     2013 -            рэспублiканскi 2100,0   -    -   700,0  500,0  900,0
 прыстасаванне     2015             бюджэт
 комплексу былога
 палаца графаў                    мясцовы бюджэт 2317,0   -    -   750,0  500,0  1067,0
 Чарнышовых-
 Круглiкавых у
 г. Чачэрску
5.4. у Гродзенскай   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 10615,0  867,4  3800,0  2972,6  1500,0  1475,0
вобласцi на       2015             бюджэт
5 аб'ектах:
                 Гродзенскi      мясцовы бюджэт 14310,0   -   5160,0  4860,0  2800,0  1490,0
                 аблвыканкам
 рэстаўрацыя i     2011 -            рэспублiканскi 1500,0  104,4  1000,0  395,6   -    -
 капiтальны рамонт   2013             бюджэт
 царквы абарончага
 тыпу ў
 в. Сынкавiчы
 Зэльвенскага раёна
 рэстаўрацыя замка   2011 -            рэспублiканскi 2415,0  238,0  800,0  1377,0   -    -
 ў г. Лiдзе       2014             бюджэт
                           мясцовы бюджэт 7120,0   -   3160,0  3160,0  800,0   -
 навукова-даследчыя  2011 -            рэспублiканскi 2500,0  500,0  1500,0  500,0   -    -
 i праектныя      2014             бюджэт
 работы,
 кансервацыя замка                  мясцовы бюджэт 2500,0   -   1500,0  500,0  500,0   -
 ў г. Навагрудку
 кансервацыя i     2011 -            рэспублiканскi 2850,0  25,0  500,0  500,0  1000,0  825,0
 добраўпарадкаванне   2015             бюджэт
 руiн былога замка
 Сапегаў з                      мясцовы бюджэт 3340,0   -   500,0  1000,0  1000,0  840,0
 фрагментамi
 абарончых
 збудаванняў у
 в. Гальшаны
 Ашмянскага раёна
 навукова-даследчыя  2013 -            рэспублiканскi 1350,0   -    -   200,0  500,0  650,0
 i праектныя      2015             бюджэт
 работы,
 рэстаўрацыя Свята-                 мясцовы бюджэт 1350,0   -    -   200,0  500,0  650,0
 Раства-
 Багародзiцкай
 царквы (крэпасць
 абарончага тыпу) у
 в. Мураванка
 Шчучынскага раёна
5.5. у Магiлёўскай   2013 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 6795,0   -    -   2520,0  2100,0  2175,0
вобласцi на       2015             бюджэт
8 аб'ектах:
                 Магiлёўскi      мясцовы бюджэт 8500,0   -    -   4075,0  2250,0  2175,0
                 аблвыканкам
 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi 1900,0   -    -   900,0  900,0  100,0
 супрацьаварыйныя    2015             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 2000,0   -    -   1000,0  900,0  100,0
 фрагментаў замка ў
 г. Быхаве
 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi  450,0   -    -   150,0  150,0  150,0
 супрацьаварыйныя    2015             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт  500,0   -    -   200,0  150,0  150,0
 будынка былой
 сiнагогi ў
 г. Быхаве
 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi 1395,0   -    -   220,0  250,0  925,0
 супрацьаварыйныя    2015             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 1500,0   -    -   325,0  250,0  925,0
 рэшткаў касцёла ў
 в. Расна
 Дрыбiнскага раёна
 работы па       2013 -            рэспублiканскi 1950,0   -    -   350,0  600,0  1000,0
 рэканструкцыi     2015             бюджэт
 будынка сядзiбы,
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 2500,0   -    -   750,0  750,0  1000,0
 рэшткаў
 гаспадарчых
 пабудоў у складзе
 комплексу былой
 сядзiбы ў в. Расна
 Дрыбiнскага раёна
 першачарговыя     2013 -            рэспублiканскi 1100,0   -    -   900,0  200,0   -
 супрацьаварыйныя    2014             бюджэт
 работы i
 кансервацыя                     мясцовы бюджэт 2000,0   -    -   1800,0  200,0   -
 касцёла Святога
 Мiкалая ў
 в. Княжыцы
 Магiлёўскага раёна
 рэканструкцыя з    2011 -                      у межах сродкаў, прадугледжаных Дзяржаўнай
 рэстаўрацыяй      2015                            iнвестыцыйнай праграмай
 комплексу
 Успенскага
 манастыра ў
 в. Пустынкi
 Мсцiслаўскага
 раёна (у тым лiку
 праектна-
 вышукальныя
 работы)
 рэканструкцыя з    2011 -                                -"-
 рэстаўрацыяй      2015
 Успенскага касцёла
 ў г. Мсцiславе (у
 тым лiку праектна-
 вышукальныя
 работы)
 рэканструкцыя     2011 -                                -"-
 былога калегiума    2015
 езуiтаў у
 г. Мсцiславе (у
 тым лiку праектна-
 вышукальныя
 работы)
5.6. у Мiнскай     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  377,0  127,0   -   250,0   -    -
вобласцi на       2015             бюджэт
6 аб'ектах:
                 Мiнскi аблвыканкам  мясцовы бюджэт 1100,0  44,8  700,0  355,2   -    -
                           iншыя крынiцы  2300,0   -    -   1000,0  900,0  400,0
 першачарговыя     2013 -            iншыя крынiцы  2000,0   -    -   800,0  800,0  400,0
 супрацьаварыйныя    2015
 работы i
 рэканструкцыя
 фрагментаў былой
 сядзiбы вялiкiх
 князёў Раманавых у
 в. Старабарысаў
 Барысаўскага раёна
 рамонт Спаса-     2013 -               -"-     200,0   -    -   100,0  100,0   -
 Праабражэнскай     2014
 царквы (былы
 кальвiнскi збор) у
 г. Заслаўе
 добраўпарадкаванне   2013             мясцовы бюджэт  100,0   -    -   100,0   -    -
 тэрыторыi парку
 палацава-паркавага                 iншыя крынiцы  100,0   -    -   100,0   -    -
 комплексу ў
 в. Прылукi
 Мiнскага раёна
 рэстаўрацыйныя    2011 -            мясцовы бюджэт  500,0  44,8  200,0  255,2   -    -
 работы на аб'екце   2013
 "Скарбнiца" ў
 складзе ансамбля
 былой сядзiбы ў
 в. Станькава
 Дзяржынскага раёна
 рамонт Свята-     2011             рэспублiканскi  127,0  127,0   -    -    -    -
 Васкрасенскай                    бюджэт
 царквы (будынак
 былога касцёла пры
 кляштары
 дамiнiканцаў) у
 г. Клецку
 першапачатковыя    2012 -            рэспублiканскi  250,0   -    -   250,0   -    -
 супрацьаварыйныя,   2013             бюджэт
 рамонтныя работы
 на будынку былога                  мясцовы бюджэт  500,0   -   500,0   -    -    -
 дома дваранскага
 сходу ў г. Слуцку
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Усяго па раздзелу                           67237,0 3205,2 15580,0 21421,8 13650,0 13380,0
 у тым лiку:
 рэспублiканскi         Мiнкультуры             23155,0 1494,4  4335,0  7315,6  4880,0  5130,0
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             38601,0  610,8 10125,0 12765,2  7660,0  7440,0
                  у тым лiку:
                  Брэсцкi               791,0  66,0   50,0  265,0  210,0  200,0
                  Вiцебскi              2500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0
                  Гомельскi             11400,0   -   3715,0  2710,0  1900,0  3075,0
                  Гродзенскi             14310,0   -   5160,0  4860,0  2800,0  1490,0
                  Магiлёўскi             8500,0   -    -   4075,0  2250,0  2175,0
                  Мiнскi               1100,0  44,8  700,0  355,2   -    -
 iншыя крынiцы                            5481,0  1100,0  1120,0  1341,0  1110,0  810,0
      Забеспячэнне захаванасцi Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь i агульнадаступнасцi музейных прадметаў
6. Набыццё рарытэтных  2012 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi 4000,0   -   1000,0  1000,0  1000,0  1000,0
культурных        2015  дзяржаўная ўстанова бюджэт
каштоўнасцей на         "Нацыянальны
мiжнародных           гiсторыка-культурны
аўкцыёнах, у           музей-запаведнiк
юрыдычных i фiзiчных       "Нясвiж" (далей -
асоб для фармiравання      НГКМЗН), установа
Музейнага фонду         "Музей "Замкавы
Рэспублiкi Беларусь       комплекс "Мiр"
                 (далей - МЗКМ)
7. Стварэнне       2012  Мiнкультуры,        -"-     у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
Нацыянальнага          дзяржаўная ўстанова              цэнтралiзаваных мерапрыемстваў
iнтэрнэт-партала         адукацыi "Iнстытут
"Музеi Беларусi"         культуры Беларусi"
                 (далей - Iнбелкульт)
8. Арганiзацыя i   2012, 2014 Мiнкультуры,     рэспублiканскi             -"-
правядзенне           аблвыканкамы, Мiнскi бюджэт,
Нацыянальнага форуму       гарвыканкам     мясцовыя
"Музеi Беларусi"                   бюджэты
9. Адкрыццё новых        аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    9481,2   -   4288,2  2635,0  928,0  1630,0
дзяржаўных устаноў        гарвыканкам     бюджэты
(прыстасаванне
будынкаў пад музейныя
ўстановы, набыццё
абсталявання,
капiтальны рамонт), у
тым лiку:
9.1. у г. Мiнску    2012 -  Мiнскi гарвыканкам  мясцовы бюджэт 4358,2   -   3408,2  950,0   -    -
(мастацкая галерэя    2013
М.А.Савiцкага, музей
сядзiбнага побыту ў
Лошыцкiм сядзiбна-
паркавым комплексе,
музейны комплекс
"Мiнскае замчышча")
9.2. у Вiцебскай    2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-    1000,0   -   130,0  870,0   -    -
вобласцi         2013
(Верхнядзвiнскi
гiсторыка-краязнаўчы
музей, Дубровенскi
гiсторыка-краязнаўчы
музей)
9.3. у Гомельскай    2012 -  Гомельскi               875,0   -   250,0  275,0   -   350,0
вобласцi (Гомельскi  2013, 2015 аблвыканкам
гiсторыка-краязнаўчы
музей, Буда-                        -"-
Кашалёўскi краязнаўчы
музей, музей-сядзiба
ў н. п. Чырвоны Бераг
Жлобiнскага раёна)
9.4. у Гродзенскай   2011 -  Гродзенскi        -"-     900,0   -   100,0  200,0  200,0  400,0
вобласцi (Астравецкi   2015  аблвыканкам
гiсторыка-
этнаграфiчны музей)
9.5. у Магiлёўскай   2012 -  Магiлёўскi        -"-    2348,0   -   400,0  340,0  728,0  880,0
вобласцi (Мсцiслаўскi  2015  аблвыканкам
гiсторыка-
археалагiчны музей-
запаведнiк,
гiсторыка-культурны
музейны комплекс
"Бабруйская
крэпасць", фiлiял
Дрыбiнскага
гiсторыка-
этнаграфiчнага музея)
10. Стварэнне новых   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 38265,4 2765,4 20000,0 15500,0   -    -
экспазiцый, у тым    2013             бюджэт
лiку:
                 аблвыканкамы     мясцовыя    28273,8  887,6  5533,3  8506,9  5658,0  7688,0
                           бюджэты
10.1. у Беларускiм   2011 -  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  747,4  47,4  700,0   -    -    -
дзяржаўным музеi     2012  установа "Беларускi бюджэт
народнай архiтэктуры       дзяржаўны музей
i побыту             народнай архiтэктуры
                 i побыту" (далей -
                 БДМНАiП)
10.2. у Беларускiм   2011 -  Мiнкультуры,       -"-    35258,0 1458,0 18800,0 15000,0   -    -
дзяржаўным музеi     2013  установа "Беларускi
гiсторыi Вялiкай         дзяржаўны музей
Айчыннай вайны          гiсторыi Вялiкай
                 Айчыннай вайны"
                 (далей - БДМГВАВ)
10.3. у другiм     2011 -  Мiнкультуры        -"-    2260,0  1260,0  500,0  500,0   -    -
пускавым комплексе    2013
Нясвiжскага палацава-
паркавага ансамбля
XVI - XVIII
cтагоддзяў
10.4. у 3 музеях    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт 3031,0  550,0  643,0  603,0  555,0  680,0
Брэсцкай вобласцi    2015
10.5. у 2 музеях    2011 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     790,0  40,0   50,0  150,0  350,0  200,0
Вiцебскай вобласцi    2015
10.6. у 2 музеях    2011 -  Гродзенскi        -"-     686,0  126,0  210,0   50,0  150,0  150,0
Гродзенскай вобласцi   2015  аблвыканкам
10.7. у 19 музеях    2011 -  Магiлёўскi        -"-    21681,0  71,6  4155,0  7029,4  4225,0  6200,0
Магiлёўскай вобласцi   2015  аблвыканкам
10.8. у 11 музеях    2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-    1371,8  100,0  321,3  505,5  192,0  253,0
Мiнскай вобласцi     2015
10.9. у 7 музеях    2012 -  Гомельскi         -"-     714,0   -   154,0  169,0  186,0  205,0
Гомельскай вобласцi   2015  аблвыканкам
11. Абсталяванне     2012  Мiнкультуры,     рэспублiканскi  40,0    -   40,0   -    -    -
Цэнтра Дзяржаўнага        установа       бюджэт
каталога Музейнага        "Нацыянальны
фонду Рэспублiкi         гiстарычны музей
Беларусь             Рэспублiкi Беларусь"
(далей - Цэнтр)         (далей - НГМ РБ)
Нацыянальнага
гiстарычнага музея
Рэспублiкi Беларусь
серверам рэзервовага
капiравання i
вэб-серверам
12. Забеспячэнне    2012 -      -"-        -"-     35,0    -   5,0   10,0   10,0   10,0
пракладкi оптыка-    2015
валаконнай лiнii
Iнтэрнэт да Цэнтра
НГМ РБ
13. Закупка       2012 -      -"-        -"-     89,0    -   16,0   20,0   25,0   28,0
лiцэнзiйнага       2015
праграмнага
забеспячэння (сiстэма
кiравання базамi
даных "ORACLE",
аперацыйныя сiстэмы,
тэкставыя i графiчныя
рэдактары,
антывiрусная ахова i
iншае) для Цэнтра
НГМ РБ
14. Закупка       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ,   -"-     163,0   -   106,0   19,0   19,0   19,0
лiцэнзiйнага       2015  установа
праграмнага           "Нацыянальны
забеспячэння           мастацкi музей
(аперацыйныя сiстэмы,      Рэспублiкi Беларусь"
тэкставыя i графiчныя      (далей - НММ РБ),
рэдактары,            БДМГВАВ, БДМНАiП,
антывiрусная ахова,       мемарыяльны комплекс
аўтаматызаваныя         "Брэсцкая крэпасць-
сiстэмы ўлiку фондаў       герой" (далей -
i iншае), у тым лiку       МКБКГ)
для:
            2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя     904,7  137,9  231,5  219,3  159,5  156,5
             2015  гарвыканкам     бюджэты
 6 музеяў,       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi  163,0   -   106,0   19,0   19,0   19,0
 падпарадкаваных    2015  НММ РБ, БДМГВАВ,   бюджэт
 Мiнкультуры          БДМНАiП, НГКМЗН,
                 МКБКГ
 17 музеяў Брэсцкай  2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  52,1   27,8   4,5   17,8   1,0   1,0
 вобласцi        2015
 27 музеяў       2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     140,5   -   100,0   13,5   13,5   13,5
 Вiцебскай вобласцi   2015
 30 музеяў       2011 -  Гомельскi         -"-     404,3  45,3   77,0   85,0   94,0  103,0
 Гомельскай       2015  аблвыканкам
 вобласцi
 25 музеяў       2011 -  Магiлёўскi        -"-     205,0   5,0   40,0   92,0   40,0   28,0
 Магiлёўскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi
 23 музеяў Мiнскай   2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     94,8   54,8   10,0   10,0   10,0   10,0
 вобласцi        2015
 3 музеяў г. Мiнска  2011,  Мiнскi гарвыканкам    -"-     8,0   5,0   -    1,0   1,0   1,0
            2013 -
             2015
15. Абсталяванне    2011 -  Мiнкультуры, музеi, рэспублiканскi  376,3  27,3   69,0   80,0  100,0  100,0
музеяў рэспублiкi    2015  падпарадкаваныя   бюджэт
камп'ютарнай тэхнiкай      Мiнкультуры
i ажыццяўленне яе
мадэрнiзацыi           аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    1215,8  394,5  387,6  233,7   89,0  111,0
(аўтаматызацыя          гарвыканкам     бюджэты
рабочых месцаў для
супрацоўнiкаў i
месцаў для
карыстальнiкаў з
разлiку - адно
аўтаматызаванае месца
на тысячу чалавек), у
тым лiку:
 13 музеяў,      2011 -  Мiнкультуры, музеi, рэспублiканскi  376,3  27,3   69,0   80,0  100,0  100,0
 падпарадкаваных    2015  падпарадкаваныя   бюджэт
 Мiнкультуры          Мiнкультуры
 17 музеяў Брэсцкай  2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  269,3  111,3  39,0   89,0   5,0   25,0
 вобласцi        2015
 27 музеяў       2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     145,0   -   70,0   25,0   25,0   25,0
 Вiцебскай вобласцi   2015
 21 музея       2011 -  Гомельскi         -"-     164,8  72,8   20,0   22,0   24,0   26,0
 Гомельскай       2015  аблвыканкам
 вобласцi
 6 музеяў       2011 -  Гродзенскi        -"-     98,0   42,0   38,0   6,0   6,0   6,0
 Гродзенскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi
 25 музеяў       2011 -  Магiлёўскi        -"-     300,0  101,0  150,0   49,0   -    -
 Магiлёўскай      2013  аблвыканкам
 вобласцi
 23 музеяў Мiнскай   2011 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     173,7  60,0   25,0   38,7   25,0   25,0
 вобласцi        2015
 3 музеяў г. Мiнска  2011 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-     65,0   7,4   45,6   4,0   4,0   4,0
             2015
16. Закупка прадметаў  2011 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi 11680,6 1115,6  4952,0  1741,0  1901,0  1971,0
музейнага значэння    2015  НММ РБ, БДМГВАВ,   бюджэт
для музейных фондаў,       БДМНАiП, НГКМЗН,
у тым лiку:           МКБКГ
                 аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя    13337,4  264,2  2760,5  4306,7  2880,5  3125,5
                 гарвыканкам     бюджэты
 6 музеяў,       2011 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi 11680,6 1115,6  4952,0  1741,0  1901,0  1971,0
 падпарадкаваных    2015  НММ РБ, БДМГВАВ,   бюджэт
 Мiнкультуры          БДМНАiП, НГКМЗН,
                 МКБКГ
 17 музеяў Брэсцкай  2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  443,4  96,4   73,0  113,0   79,0   82,0
 вобласцi        2015
 27 музеяў       2012 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     40,0    -   10,0   10,0   10,0   10,0
 Вiцебскай вобласцi   2015
 30 музеяў       2012 -  Гомельскi         -"-     767,0   -   165,0  182,0  200,0  220,0
 Гомельскай       2015  аблвыканкам
 вобласцi
 15 музеяў       2011 -  Гродзенскi        -"-     135,0  75,0   30,0   10,0   10,0   10,0
 Гродзенскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi
 25 музеяў       2012 -  Магiлёўскi        -"-    9770,0  42,8  1760,0  3497,2  2130,0  2340,0
 Магiлёўскай      2015  аблвыканкам
 вобласцi
 23 музеяў Мiнскай   2012 -  Мiнскi аблвыканкам    -"-     268,0   -   58,5   94,5   51,5   63,5
 вобласцi        2015
 3 музеяў г. Мiнска  2011 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-    1914,0  50,0  664,0  400,0  400,0  400,0
             2015
17. Набыццё       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi  371,0   -   71,0  100,0  100,0  100,0
аўдыягiдаў,       2015  БДМГВАВ, БДМНАiП   бюджэт
iнфакiёскаў i
мультымедыйных     2011 -  аблвыканкамы, Мiнскi мясцовыя     961,0  10,0  316,0  390,0  130,0  115,0
праектараў, у тым    2015  гарвыканкам     бюджэты
лiку для:
 4 музеяў,       2012 -  Мiнкультуры, НГМ РБ, рэспублiканскi  371,0   -   71,0  100,0  100,0  100,0
 падпарадкаваных    2015  БДМГВАВ, БДМНАiП   бюджэт
 Мiнкультуры
 музеяў Брэсцкай    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт  391,0  10,0  106,0  150,0   70,0   55,0
 вобласцi        2015
 музеяў Вiцебскай   2013 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-     150,0   -    -    50,0   50,0   50,0
 вобласцi        2015
 музеяў Магiлёўскай  2012 -  Магiлёўскi        -"-     360,0   -   180,0  180,0   -    -
 вобласцi        2013  аблвыканкам
 музеяў г. Мiнска   2012 -  Мiнскi гарвыканкам    -"-     60,0    -   30,0   10,0   10,0   10,0
             2015
18. Рэканструкцыя i   2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi 56940,2 3794,8  6955,4 14230,0 17030,0 14930,0
капiтальны рамонт    2015             бюджэт
музейных будынкаў i
фондасховiшчаў, у тым  2011 -  аблвыканкамы     мясцовыя    41824,0 2610,9 15754,0 11912,1  7485,0  4062,0
лiку:          2015             бюджэты
18.1. 6 музеяў,     2011 -  Мiнкультуры, НММ РБ,
падпарадкаваных     2015  БДМНАiП, дзяржаўныя
Мiнкультуры           ўстановы "Дзяржаўны
                 лiтаратурны музей
                 Янкi Купалы",
                 "Дзяржаўны
                 лiтаратурна-
                 мемарыяльны музей
                 Якуба Коласа",
                 установа "Дзяржаўны
                 музей гiсторыi
                 беларускай
                 лiтаратуры", МКБКГ
18.2. у Брэсцкай    2011 -  Брэсцкi аблвыканкам мясцовы бюджэт 9044,0  406,0  3264,0  1515,0  2590,0  1269,0
вобласцi:        2015
 Брэсцкi абласны    2011 -                    8674,0  406,0  3169,0  1240,0  2590,0  1269,0
 краязнаўчы музей    2015
 Музей-сядзiба     2013  Брэсцкi аблвыканкам          130,0   -    -   130,0   -    -
 "Пружанскi
 палацык"
 Музей гiсторыi    2012 -                     240,0   -   95,0  145,0   -    -
 горада Брэста     2013
18.3. у Вiцебскай    2011 -  Вiцебскi аблвыканкам   -"-    6925,0  1615,0  1570,0  1020,0  1250,0  1470,0
вобласцi:        2015
 Бягомльскi музей    2015                     100,0   -    -    -    -   100,0
 народнай славы
 Сафiйскi сабор у   2011 -                    2290,0  1290,0  1000,0   -    -    -
 г. Полацку       2012
 Лiтаратурны музей   2011 -                     525,0  125,0  400,0   -    -    -
 у г. Вiцебску     2012
 Браслаўскае      2014 -                     470,0   -    -    -   200,0  270,0
 аб'яднанне музеяў   2015
 Сенненскi       2012 -                     290,0   -   170,0  120,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 краязнаўчы музей
 Лепельскi       2011,                     3100,0  200,0   -   900,0  1000,0  1000,0
 краязнаўчы музей   2013 -
             2015
 Пастаўскi раённы   2014 -                     150,0   -    -    -    50,0  100,0
 краязнаўчы музей    2015
18.4. у Гомельскай   2012 -  Гомельскi         -"-    3260,0   -   405,0  587,0  945,0  1323,0
вобласцi:        2015  аблвыканкам
 Веткаўскi музей    2013 -                     810,0   -    -    87,0  500,0  223,0
 народнай творчасцi   2015
 Чачэрскi       2014 -                     825,0   -    -    -    75,0  750,0
 гiсторыка-       2015
 этнаграфiчны музей
 Брагiнскi       2012 -                     500,0   -   200,0  300,0   -    -
 гiстарычны музей    2013
 Гомельскi       2012 -                    1125,0   -   205,0  200,0  370,0  350,0
 палацава-паркавы    2015
 ансамбль
18.5. у Магiлёўскай   2011 -  Магiлёўскi        -"-    21645,0  354,9 10065,0  8525,1  2700,0   -
вобласцi:        2014  аблвыканкам
 Быхаўскi        2013                     1500,0   -    -   1500,0   -    -
 гiсторыка-
 краязнаўчы музей
 Бабруйскi гарадскi  2012 -                    1550,0   -   800,0  750,0   -    -
 мастацкi музей iмя   2013
 Г.Г.Паплаўскага
 Горацкi гiсторыка-  2011 -                    3375,0  275,0  3100,0   -    -    -
 этнаграфiчны музей   2012
 Слаўгарадскi      2012                     1765,0   -   1765,0   -    -    -
 краязнаўчы музей
 Дрыбiнскi       2012 -                    1700,0   -   1200,0  500,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 этнаграфiчны музей
 Клiмавiцкi      2012 -                    1900,0   -   400,0  150,0  1350,0   -
 краязнаўчы музей    2014
 Краснапольскi     2012 -                    2500,0   -   500,0  2000,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 этнаграфiчны музей
 Хоцiмскi       2012 -                     905,0   -   200,0  705,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 краязнаўчы музей
 Музей гiсторыi    2011 -                     650,0   2,6   -   647,4   -    -
 горада Магiлёва    2013
 Чавускi гiсторыка-   2012                     1600,0   -   1600,0   -    -    -
 краязнаўчы музей
 Чэрыкаўскi      2012 -                    1100,0   -   500,0  600,0   -    -
 гiсторыка-       2013
 краязнаўчы музей
 Магiлёўскi абласны 2011, 2013                    400,0  77,3   -   322,7   -    -
 краязнаўчы музей
 iмя Е.Р.Раманава
 Бялынiцкi мастацкi  2013 -                    1500,0   -    -   150,0  1350,0   -
 музей iмя       2014
 В.К.Бялынiцкага-
 Бiрулi
 фiлiял         2013                     1200,0   -    -   1200,0   -    -
 "Мемарыяльны
 комплекс
 "Буйнiцкае поле"
 Музея гiсторыi
 горада Магiлёва
 (будаўнiцтва
 музейнага модуля)
18.6. у Мiнскай     2011 -  Мiнскi аблвыканкам  мясцовы бюджэт  950,0  235,0  450,0  265,0   -    -
вобласцi (завяршэнне   2013
капiтальнага рамонту
з мадэрнiзацыяй):
 Жодзiнскi       2011 -                     750,0  235,0  350,0  165,0   -    -
 краязнаўчы музей    2013
 Iвянецкi музей    2012 -                     200,0   -   100,0  100,0   -    -
 традыцыйнай      2013
 культуры
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Усяго па раздзелу                          207958,4 12008,2 62485,5 60903,7 37515,0 35046,0
 у тым лiку:
 рэспублiканскi         Мiнкультуры             111960,5 7703,1 33214,4 32700,0 20185,0 18158,0
 бюджэт
 мясцовыя бюджэты        аблвыканкамы             95997,9 4305,1 29271,1 28203,7 17330,0 16888,0
                  у тым лiку:
                  Брэсцкi              13230,8 1201,5  4129,5  2487,8  3300,0  2112,0
                  Вiцебскi              9190,5  1655,0  1930,0  2138,5  1698,5  1768,5
                  Гомельскi             6185,1  118,1  1071,0  1320,0  1449,0  2227,0
                  Гродзенскi             1819,0  243,0  378,0  266,0  366,0  566,0
                  Магiлёўскi             56309,0  575,3 16750,0 19712,7  9823,0  9448,0
                  Мiнскi               2858,3  449,8  864,8  913,7  278,5  351,5
                 Мiнскi гарвыканкам          6405,2  62,4  4147,8  1365,0  415,0  415,0
 Забеспячэнне свабоднага i роўнага доступу да iнфармацыйных рэсурсаў i бiблiятэчных фондаў для розных груп насельнiцтва
19. Правядзенне     2011 -  Мiнкультуры     рэспублiканскi  у межах сродкаў, прадугледжаных на правядзенне
цэнтралiзаваных     2015             бюджэт          цэнтралiзаваных мерапрыемстваў

Страницы документа:

Метки:

Похожие документы: